ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

นางรักษญาณ์ เผ่าผาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน/ประธานกรรมการ

นางสุธาทิพย์ กลั่นบุศย์
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/กรรมการ

นางสุภรณ์ พูลสวัสดิ์
หัวหน้าสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/กรรมการ

นางสาวธนัชพร วิมาเณย์
หัวหน้าสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/กรรมการ

นางสายสุดา ศรีวรายุธ
หัวหน้าสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม/กรรมการ

นายวชิรพงศ์ ลักขณานุรักษ์
หัวหน้าสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา/กรรมการ

นางศุภลักษณ์ ธาราภิวัฒน์
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ศิลปะ/กรรมการ

นายสุวิทย์ โพธาลู
หัวหน้าสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/กรรมการ

นางสาวนพรัตน์ แก้วศรี
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)/กรรมการ

นางสายสุดา ศรีวรายุธ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กรรมการ

นางสุภรณ์ พูลสวัสดิ์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล/กรรมการ

นางสุภรณ์ พูลสวัสดิ์
หัวหน้างานวิชาการ/กรรมการและเลขานุการ