ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูและบุคลากร

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
ประจำปีการศึกษา 2562

นางเสาวลักษณ์ วัชรพาณิชย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวเสาวณีย์ ว่องไว
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางพิณทิพย์ ตะโกจีน
ครู คศ.3

นางจันทร์เพ็ญ อุ่นศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางพรนิภา บุศยรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวชไมพร เวียงนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุกัญญา มุสิโก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางศุภลักษณ์ ธาราภิวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายวชิรพงศ์ ลักขณานุรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวิวัฒน์ แป้นท้วม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนพรัตน์ แก้วศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสายสุดา ศรีวรายุธ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายสุวิทย์ โพธาลู
ครู คศ.2

นางสุภรณ์ พูลสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสุธาทิพย์ กลั่นบุศย์
ครู คศ.3

นางสาวธนัชพร วิมาเณย์
ครู คศ.2

นางสาวนัทธมน ช้างแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายประสิทธิ์ สามเพชรเจริญ
ช่างปูน4

นายนิพนธ์ อารยแสง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอุษณีย์ จันทรา
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศรีสุดา เที่ยวมาพบสุข
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอรอุมา เที่ยวมาพบสุข
ลูกจ้างชั่วคราว