ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูและบุคลากร

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
ประจำปีการศึกษา 2561

นางเสาวลักษณ์ วัชรพาณิชย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวเสาวณีย์ ว่องไว
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางพิณทิพย์ ตะโกจีน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจันทร์เพ็ญ อุ่นศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางพรนิภา บุศยรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวชไมพร เวียงนาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุกัญญา มุสิโก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางศุภลักษณ์ ธาราภิวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวชิรพงศ์ ลักขณานุรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายวิวัฒน์ แป้นท้วม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนพรัตน์ แก้วศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสายสุดา ศรีวรายุธ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายสุวิทย์ โพธาลู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุภรณ์ พูลสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสุธาทิพย์ กลั่นบุศย์
ครู คศ.3

นางสาวธนัชพร วิมาเณย์
ครู คศ.2

นางสาวนัทธมน ช้างแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายประสิทธิ์ สามเพชรเจริญ
ช่างปูน4

นายนิพนธ์ อารยแสง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอุษณีย์ จันทรา
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศรีสุดา เที่ยวมาพบสุข
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอรอุมา เที่ยวมาพบสุข
ลูกจ้างชั่วคราว