ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูและบุคคลากร

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาวนวรัตน์ พวงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางเสาวลักษณ์ วัชรพาณิชย์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางพิณทิพย์ ตะโกจีน
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสมบูรณ์ ประจักษ์ทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางจันทร์เพ็ญ อุ่นศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางพรนิภา บุศยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชไมพร เวียงนาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุกัญญา มุสิโก
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางศุภลักษณ์ ธาราภิวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวชิรพงศ์ ลักขณานุรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายวิวัฒน์ แป้นท้วม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนพรัตน์ แก้วศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสายสุดา ศรีวรายุธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายสุวิทย์ โพธาลู
ครู ชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุภรณ์ พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุธาทิพย์ กลั่นบุศย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนัชพร วิมาเณย์
ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวณีย์ ว่องไว
พี่เลี้ยงปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวนัทธมน ช้างแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายประสิทธิ์ สามเพชรเจริญ
ช่างปูน4

นายนิพนธ์ อารยแสง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอุษณีย์ จันทรา
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศรีสุดา เที่ยวมาพบสุข
ลูกจ้างชั่วคราว