ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูและบุคคลากร

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาวนวรัตน์ พวงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวลักษณ์ วัชรพาณิชย์
ครู

นางพิณทิพย์ ตะโกจีน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมบูรณ์ ประจักษ์ทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจันทร์เพ็ญ อุ่นศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางพรนิภา บุศยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชไมพร เวียงนาค
ครูผู้ช่วย

นางสุกัญญา มุสิโก
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางศุภลักษณ์ ธาราภิวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวชิรพงศ์ ลักขณานุรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวิวัฒน์ แป้นท้วม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนพรัตน์ แก้วศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสายสุดา ศรีวรายุธ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ โพธาลู
ครู ชำนาญการ

นางสุภรณ์ พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุธาทิพย์ กลั่นบุศย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนัชพร วิมาเณย์
ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวณีย์ ว่องไว
พี่เลี้ยงปฐมวัย

นางสาวนัทธมน ช้างแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายประสิทธิ์ สามเพชรเจริญ
ช่างปูน4

นายนิพนธ์ อารยแสง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอุษณีย์ จันทรา
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศรีสุดา เที่ยวมาพบสุข
ลูกจ้างชั่วคราว