ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูและบุคลากร

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
ประจำปีการศึกษา 2562

นางสาวเสาวณีย์ ว่องไว
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาววริษา เหล่าสันติสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจิราภรณ์ เคลือกลัด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางจันทร์เพ็ญ อุ่นศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางพรนิภา บุศยรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสุกัญญา มุสิโก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายวชิรพงศ์ ลักขณานุรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสายสุดา ศรีวรายุธ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางศุภลักษณ์ ธาราภิวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอัณณ์ณิชา ชัยวร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุภรณ์ พูลสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายวิวัฒน์ แป้นท้วม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวธนัชพร วิมาเณย์
ครู คศ.3

นายสุวิทย์ โพธาลู
ครู คศ.2

นางสาวนพรัตน์ แก้วศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวชไมพร เวียงนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนัทธมน ช้างแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายประสิทธิ์ สามเพชรเจริญ
ช่างปูน4

นายนิพนธ์ อารยแสง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอุษณีย์ จันทรา
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศรีสุดา เที่ยวมาพบสุข
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอรอุมา เที่ยวมาพบสุข
ลูกจ้างชั่วคราว