ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูและบุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวธนัชพร วิมาเณย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี / ปริญญาโืท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั้วไป / การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0803589
อีเมล์ : wimana31@gmail.com
ที่อยู่ :
5/37 ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล