ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูและบุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพรนิภา บุศยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี / ปริญญาโืท
วิชาเอก : เทคโนโลยี / การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-1720214
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
47/13 ม.1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล