ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูและบุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์เพ็ญ อุ่นศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3465625
อีเมล์ : Junoon07@gmail.com
ที่อยู่ :
7 ม.5 ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล