ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูและบุคคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนวรัตน์ พวงทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การอนุบาลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0851603237
อีเมล์ : Navarat3237@hotmail.com
ที่อยู่ :
44/1 ม.6 ต.บางแขม องเมิองฯ จ.นครปฐม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล