ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรักษญาณ์ เผ่าผาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2512 ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
2518 ประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
2521 ป.กศ. วิทยาลัยครูนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2527 พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง
2540 ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) สถาบันราชภัฏนครปฐม
2548 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (เอกการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525 โรงเรียนบ้านบึง กิ่งอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ครู 1
2529 โรงเรียนบ้านห้วยปลากด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ครู 2
2532 โรงเรียนวัดสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม อาจารย์ 1
2544 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ครูใหญ่
2547 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน สพท.นฐ. เขต 2 อาจารย์ใหญ่
2547 รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย ควบอีกตำแหน่งหนึ่ง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
2547 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน สพท.นฐ. เขต 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2549 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้อ้าย อำเภอกำแพงแสน สพท.นฐ. เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน
2550 โรงเรียนวัดสองห้อง อำเภอกำแพงแสน สพท.นฐ. เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน
2555 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า อำเภอเมืองนครปฐม สพป.นฐ. เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล