ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา รอบคอบ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2469 - 2485
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง ภพลาภ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2485
ชื่อ-นามสกุล : นายเอิบ เจริญรัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กันยายน 2486
ชื่อ-นามสกุล : นายเพชร วิชชูปถัมภ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กันยายน 2488
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริม คังคะเกตุ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2492
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยพร ศิริอาภรณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2494 - 2500
ชื่อ-นามสกุล : นายอารมณ์ รอบคอบ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2500 - 2513
ชื่อ-นามสกุล : นายรส ทองแพง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2513 - 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายสุปรีชา ศรีสุวราภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางวัลลีภ์ ดอกพรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน่ห์ เส็งสาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายอารยะดิถี คงแท่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ แจ้งธรรมมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2555-30 กันยายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสุธาทิพย์ กลั่นบุศย์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561-20 ตุลาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางรักษญาณ์ เผ่าผาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ธันวาคม 2561-ปัจจุบัน