ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ (VISION)
วิสัยทัศน์

 วิสัยทัศน์        

                         โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศให้เป็นผู้นำหนึ่งในสิบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พันธกิจ

                         พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมาย

1.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศหนึ่งในสิบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภายในปีการศึกษา 2560

2.นักเรียนปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5

4.นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น

      5.เพิ่มศักยภาพนักเรียนทุกคนในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา

6.นักเรียนทุกคนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่าง

เหมาะสมตามช่วงวัย

7.นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกคน ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ

8.นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสำนึกในความรักชาติ มีจิตสาธารณะ

9.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มตามศักยภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

10.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ       

ในการจัดการเรียนรู้

11.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่และทำงาน

อย่างมีความสุข

12.จัดจ้างครูต่างชาติจากเจ้าของภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 1 คน

13.พัฒนาระบบสารสนเทศ ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผ่านการประเมินจาก สมศ. ไม่ต่ำกว่าระดับดีเยี่ยม

กลยุทธ์โรงเรียน

1.ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

3.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน