ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปรัชญาโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน

  คุณธมฺโม    วิชชา  วฑฺฒนเวหา   โหนฺติ 

“  คุณธรรม และความรู้   นำไปสู่ความเจริญ  ”