ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า

ต. บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม


        เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๕ โดยมีพระใบฎีกาใหญ่ เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้าขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่ม และมีพระภิกษุปู้ รอบคอบ  (พ.ต.ต.ปัญญา รอบคอบ) ซึ่งเป็นครูใหญ่คนแรก เป็นผู้สอนโดยใช้ศาลาการเปรียญวัดเป็นที่เรียน  ในปีพ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ พระอธิการปุ่น เจ้าอาวาสขณะนั้นได้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการ ติดต่อขอไม้จากค่ายทหารญี่ปุ่นมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวมุงจาก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร   ๒ ห้องเรียน  ปีพ.ศ.๒๕๐๑ พระภิกษุยิ้ม อิสฺสโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนและโรงเรียน ได้ร่วมกันคิดสร้างอาคารเรียน จึงได้ติดต่อขอความเมตตา  จากพระครูปลัดสุวัฒนกุล(กมล โกวิโท) วัดพระเชตุพนฯ จัดทอดกฐินได้เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และบังเอิญนายประยงค์ ตั้งตรงจิตร นายห้างขายยาตราใบโพธิ์              ได้แสดงความจำนงมอบเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียน ๑๐ แห่งทั่วประเทศ โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนกุลเป็นผู้กำหนด ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีของโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า  โรงเรียนจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๘ ของกรมสามัญศึกษา ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม    พ.ศ.๒๕๐๒ โดยมีพลเอกประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระธรรมวาทีคณาจารย์ (หลวงพ่อเงิน) วัดดอนยายหอม   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


ในระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๐๖ โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างสิ่งปลูกสร้างอีกหลายรายการ เช่น บ้านพักครู โรงฝึกงาน รั้วคอนกรีต โดยใช้เงินงบประมาณทางราชการและเงินจากวัดลาดปลาเค้า  ปีพ.ศ.๒๕๐๘ สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๘ เป็นหลังที่ ๒ โดยใช้เงินงบประมาณทางราชการ ๒๑๐,๐๐๐ บาท และเงินทอดกฐินจากวัดลาดปลาเค้าสบทบอีก ๒๒๕,๐๐๐ บาท  ปีพ.ศ.๒๕๑๕ ได้รับงบประมาณจากกรมการปกครองสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ขนาด ๔ ห้องเรียน ต่อมาปีพ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อเติมชั้นล่างอีก ๔ ห้องเรียนโดยใช้เงินจากการทอดผ้าป่า และในปีพ.ศ. ๒๕๔๑ วัดลาดปลาเค้าโดยพระครูพิพัฒน์สาธุกิจได้สร้างอาคารเรียน   ตึก ๒ ชั้นจำนวน ๖ห้องเรียนให้ ๑หลัง  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน ๑,๖๗๓,๕๐๘ บาท และตั้งชื่อว่า “อาคารพระครูพิพัฒน์สาธุกิจ (ยิ้ม)


โรงเรียนได้พัฒนาและก่อสร้างอาคารสถานที่เพิ่มเติมมาโดยตลอด ด้วยการสร้างอาคารประกอบเช่น บ้านพักครู โรงอาหาร โรงจอดรถจักรยาน และรถยนต์ ส้วมขนาด ๗ ที่นั่งและ ๘ ที่นั่ง ถังเก็บน้ำแบบ ฝ๓๓ สนามกีฬาเอนกประสงค์ ลาดยางแอสฟัลต์ถนนรอบโรงเรียน ปรับภูมิทัศน์ถมดินสนามฟุตบอล  สร้างรั้วคอนกรีต ทำป้ายชื่อโรงเรียน ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน ๐๐๘ ทั้ง ๒ หลังและอาคารเรียน ๐๑๗ ให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา จัดทำห้องคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ เพื่อการเรียนการสอนนักเรียน  ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระมงคลวรสิทธิ (ยิ้ม อิสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้าเป็นองค์อุปถัมภ์โดยใช้เงินทั้งสิ้นกว่า ๖ ล้านบาท                             

 

พระมงคลวรสิทธิ

พระมงคลวรสิทธิ  (ยิ้ม  อิสฺสโร)

เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า ตำบลบางแขม จังหวัดนครปฐม 

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม

 

พระมงคลวรสิทธิ  หรือท่านเจ้าคุณยิ้ม ชื่อเดิมว่า ยิ้ม ใจซื่อตรง เกิดวันอาทิตย์เดือน ๑๑ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีกุน วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็นบุตรของ  นายยาและนางมา ใจซื่อตรง อยู่บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เรียนสำเร็จชั้นประถม ๖ เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๗๙  ณ โรงเรียนประชาบาลวัดลาดปลาเค้า ปีพ.ศ. ๒๔๙๑ ได้อุปสมบท ณ วัดลาดปลาเค้า ปีพ.ศ. ๒๔๙๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า ปีพ.ศ. ๒๔๙๖ สอบได้ น.ธ.เอก ปีพ.ศ. ๒๕๐๒ สอบวิชาชุดครูพิเศษมูล ปีพ.ศ. ๒๕๐๖ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า เจ้าคณะตำบลบางแขม และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ราชทินนามว่า พระครูพิพัฒน์สาธุกิจ ปีพ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ราชทินนามเดิม ปีพ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม ปีพ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่“ พระมงคลวรสิทธิ”และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม                  

ท่านเจ้าคุณพระมงคลวรสิทธิ หรือ หลวงพ่อยิ้ม ได้ชื่อว่าเป็นพระนักพัฒนา โดยพระคุณท่านได้พัฒนาวัด บ้าน โรงเรียนและจิตใจของคนในชุมชน    ไปพร้อม ๆกัน กล่าวคือ ในด้านการพัฒนาวัด พระคุณท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดลาดปลาเค้าให้งามสง่าร่มรื่น สะอาด เหมาะสำหรับเป็นที่คลายทุกข์ของพุทธศาสนิกชน ในด้านการพัฒนาหมู่บ้าน ได้นำพาความเจริญเข้าสู่หมู่บ้านมากมาย อาทิ การทำถนนแยกจากถนนเพชรเกษมเข้าหมู่บ้าน การขอไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน ในด้านการพัฒนาการศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงจัดสร้างอาคารเรียนถาวรให้กับโรงเรียนเป็นอาคารแบบ ๐๐๘ โดยเริ่มสร้างเมื่อ  ปี ๒๕๐๒ เป็นอาคารหลังแรกและปัจจุบันยังใช้งานได้ดีอยู่ จัดสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเพิ่มเติม พระคุณท่านได้ทำนุบำรุงโรงเรียนตลอดมา      ด้วยการจัดหาสื่อคอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรีไทยและการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน ฯลฯในด้านการพัฒนาจิตใจคนในชุมชน ได้อบรมสั่งสอนให้ทุกคนเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในการทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้สงบ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ รู้จักแบ่งปัน และมีความโอบอ้อมอารีต่อกัน

จากการที่พระเดชพระคุณท่านพระมงคลวรสิทธิ ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจมาตลอด ๖๖ ปี ใช้เงินในการพัฒนาไปกว่า ๒๔ ล้านบาทเพื่อวัด บ้าน โรงเรียน และจิตใจของคนในชุมชน ส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในด้านสิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปโภค สาธารณประโยชน์ และด้านจิตใจ ทุกคนจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข                                                

รูปพระมงคลวรสิทธิ