ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพระครูพิพัฒน์สาธุกิจ(ยิ้ม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๑
งบประมาณ : ๑,๖๗๓,๕๐๘ บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
พ.ศ. ๒๕๔๑ วัดลาดปลาเค้าโดยพระครูพิพัฒน์สาธุกิจได้สร้างอาคารเรียน   ตึก ๒ ชั้นจำนวน ๖ห้องเรียนให้ ๑หลัง  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน ๑,๖๗๓,๕๐๘ บาท และตั้งชื่อว่า “อาคารพระครูพิพัฒน์สาธุกิจ (ยิ้ม)