ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๓
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๑๕
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ปีพ.ศ.๒๕๑๕ ได้รับงบประมาณจากกรมการปกครองสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ขนาด ๔ ห้องเรียน ต่อมาปีพ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อเติมชั้นล่างอีก ๔ ห้องเรียนโดยใช้เงินจากการทอดผ้าป่า