ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๒
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๐๘
งบประมาณ : ๔๓๕,๐๐๐ บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ปีพ.ศ.๒๕๐๘ สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๘ เป็นหลังที่ ๒ โดยใช้เงินงบประมาณทางราชการ ๒๑๐,๐๐๐ บาท และเงินทอดกฐินจากวัดลาดปลาเค้าสบทบอีก ๒๒๕,๐๐๐ บาท