ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๑
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๐๑
งบประมาณ : ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
 ปีพ.ศ.๒๕๐๑ พระภิกษุยิ้ม อิสฺสโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนและโรงเรียน ได้ร่วมกันคิดสร้างอาคารเรียน จึงได้ติดต่อขอความเมตตา  จากพระครูปลัดสุวัฒนกุล(กมล โกวิโท) วัดพระเชตุพนฯ จัดทอดกฐินได้เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และบังเอิญนายประยงค์ ตั้งตรงจิตร นายห้างขายยาตราใบโพธิ์              ได้แสดงความจำนงมอบเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียน ๑๐ แห่งทั่วประเทศ โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนกุลเป็นผู้กำหนด ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีของโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า  โรงเรียนจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๘ ของกรมสามัญศึกษา ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม    พ.ศ.๒๕๐๒ โดยมีพลเอกประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระธรรมวาทีคณาจารย์ (หลวงพ่อเงิน) วัดดอนยายหอม   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์