ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๑
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๐๑
งบประมาณ : ๑๕๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๒
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๐๘
งบประมาณ : ๔๓๕,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๓
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๑๕
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพระครูพิพัฒน์สาธุกิจ(ยิ้ม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๑
งบประมาณ : ๑,๖๗๓,๕๐๘ บาท
เพิ่มเติม..